Memarlıq

Memarlıq (lat. architectura qədim yunan dilindən αρχι - böyük, baş və digər hissəsi yunanca τέκτων - inşaatçı, dülgər) - bina və tikililərin (həmçinin onların komplekslərinin) layihələndirilməsi, tikilməsi sənətidir. Memarlıq, şübhəsiz ki, müasir texniki imkanlara və cəmiyyətin estetik baxışlarına uyğun olaraq insanların həyat və fəaliyyətləri üçün lazım olan maddi mütəşəkkil mühit yaradır . Memarlıq əsərləri çox vaxt mədəni və ya siyasi simvollar, sənət əsərləri kimi qəbul edilir. Tarixi sivilizasiyalar öz memarlıq nailiyyətləri ilə səciyyələnir. Memarlıq cəmiyyətin həyati funksiyalarını həyata keçirməyə imkan verir, eyni zamanda həyat proseslərini istiqamətləndirir. Lakin memarlıq insanların imkan və ehtiyaclarına uyğun olaraq yaradılır və formalaşır.

Memarlığın əsas sahələri

  • bina və tikililərin layihələndirilməsi;
  • şəhərsalma fəaliyyəti;
  • urbanistika;
  • landşaft memarlığı;
  • daxili dizayn;
  • kiçik forma memarlığı.

Memarlıq sənət növü kimi

Memarlıq sənət növü kimi mənəvi mədəniyyət sahəsinə daxil olur, insanın yaşadığı mühiti estetik cəhətdən formalaşdırır, sosial ideyaları bədii obrazlarda ifadə edir.

Cəmiyyətin tarixi inkişafı strukturların funksiyalarını və növlərini (mütəşəkkil daxili məkanı olan binalar, açıq məkanları təşkil edən strukturlar, ansambllar), texniki struktur sistemləri, memarlıq strukturlarının bədii quruluşunu müəyyən edir.

Obrazların formalaşma üsuluna görə memarlıq təsvirlərdə heç bir real obyektin, hadisənin, hərəkətin tanınmasına imkan verməyən və bilavasitə assosiativ mexanizmlərə ünvanlanan işarələrdən istifadə edən qeyri-şəkilli (tektonik) sənət növü kimi təsnif edilir.

Digər xidmətlər

Hamsına bax